ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Για τον πνευματικό αναζητητή είναι ιδιαίτερα σημαντικό να έχει ήδη από την αρχή του πνευματικού του δρόμου μια καλή εποπτεί­α και μία τάξη στις σκέψεις του.

Στην αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να τις αποκτήσει στο τέλος πια της διαδρομής του, ενδεχομένως μέσα από δυσάρεστες εμπει­ρίες ή άσκοπη ανάλωση χρόνου και ενέργειας. Στην πρώτη πε­ρίπτωση θα πρέπει να κουραστεί στην αρχή, αλλά θα αμειφθεί γι’ αυτό στη συνέχεια. Εάν αντίθετα επιλέγει να ξεκινήσει την πορεία του χωρίς προετοιμασία και ορισμένες σταθερές, η αρχή είναι μεν πιο εύκολη, αλλά εμπερικλείει πολύ περισσότερους κινδύνους και μπορεί να καταλήξει σε αδιέξοδο ή στο γκρεμό.

Εκτός αυτού, οι λοξοδρομήσεις στοιχίζουν πολύτιμο χρόνο και γι’ αυτό το λόγο καλό είναι, ο οδοιπόρος να δίνει προσοχή στους αληθινούς, έμπειρους οδηγούς που συναντά καθ’ οδόν. Οι άνθρω­ποι αυτοί γνωρίζουν το σωστό δρόμο και έχουν σταλεί από τη θε­ϊκή πρόνοια για να δώσουν το σωστό προσανατολισμό στα βήμα­τα του.

Όμως πολλοί οδοιπόροι δεν αναγνωρίζουν αυτή τη θεϊκή βοή­θεια επειδή θεωρούν ότι είναι ήδη πολύ προχωρημένοι. Έτσι τους ξεγελά η αυταρέσκεια τους, με συνέπεια να μην είναι πια αρκετά κριτικοί με τον εαυτό τους αλλά ούτε και με τον πνευματικό τους εξοπλισμό.

Ορισμένοι πάλι προσπαθούν να κρίνουν τα πάντα μόνο με βάση τα αισθήματα τους, με αποτέλεσμα να θέτουν εκτός λειτουργίας τη νοημοσύνη τους. Στην πράξη όμως αυτό σημαίνει ότι ακολουθούν ως οδηγό και κριτήριο αλήθειας μόνο τα προσωπικά τους αισθή­ματα και τις προσωπικές τους αντιλήψεις.

Αναπόφευκτα στο σημείο αυτό αναδύεται το ερώτημα: τι είναι αλήθεια; Πώς βρίσκω την αλήθεια και πώς την αναγνωρίζω; Κα­νονικά δεν θα πρέπει να είναι δύσκολο για κάθε αναζητητή να αντιληφθεί ότι αν θέλει να βρει την καθαρή κι ανόθευτη αλήθεια είναι ανάγκη να ανατρέξει στην Πηγή της αλήθειας, όπου το νε­ρό είναι ακόμη λαγαρό και διάφανο. Και η Πηγή αυτή είναι μό­νο ο Θεός. Υπάρχουν επομένως πολλές «θολές», δηλαδή σχετικές «αλήθειες» αλλά μία μόνο απόλυτη και αμιγής αλήθεια, αυτή του Θεού. Γι’ αυτό και είναι τελείως λάθος να αναζητεί και να ελέγχει κανείς ξεκινώντας «από τα κάτω προς τα πάνω», αντί για το αντίθετο, δηλαδή ξεκινώντας από τον Θεό και το Λόγο του. Για­τί οι άνθρωποι και τα πνεύματα μπορεί να σφάλλουν, ο Θεός όμως όχι.

Το ίδιο ισχύει φυσικά για τη λογική και την καρδιά του ανθρώ­που, καθώς στην αναζήτηση της αλήθειας οδηγός πρέπει να είναι η καρδιά. Είναι απαραίτητο βέβαια να προηγείται μία παράκληση στον Θεό να μας δίνει την αλήθεια και επίσης να μπορούμε να την αναγνωρίσουμε χωρίς να κάνουμε λάθος. Και μόνο τότε πρέπει να υποβληθούν τα ευρήματα μας στη βάσανο της λογικής και όχι αντί­στροφα.

Όμως πολλοί οδοιπόροι, παρ’ όλο που μπορεί να είναι προσα­νατολισμένοι «προς τα πάνω» ανατρέχοντας τις σωστές πηγές, ω­στόσο αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να διακρίνουν σωστά τι βρί­σκεται μπροστά τους. Γιατί στο στερέωμα λαμπυρίζουν πολλά αστέ­ρια αλλά δεν είναι όλα αληθινά αυτόφωτα, παρά υπάρχουν και άλ­λα που στην πραγματικότητα είναι πλανήτες που αντανακλούν μόνο το φως και συνεπώς δεν έχουν φωτιστική ικανότητα.

Τα αληθινά αστέρια είναι αυτά που, σαν ένα δεύτερο φως, μας φωρτίζουν απ’ έξω με το θεϊκό Λόγο και έχουν χρέος να πυροδοτή­σουν το πρώτο, το εσωτερικό φως στον άνθρωπο, ώστε να βρει την πνευματική ζωή.

Με ποια άστρα μπορεί ο οδοιπόρος να προσανατολιστεί και με ποια μπορεί να χάσει το δρόμο του; Γιατί εύκολα μπορεί κάποιος να τα χάσει και να λοξοδρομήσει ανάμεσα στα αναρίθμητα άστρα που είναι π.χ. η παραψυχολογία με τις πολλές εκδηλώσεις της, η επικοινωνία με τα πνεύματα, ο εσωτερισμός, η Νέα Εποχή, η θεοσοφία, η ανθρωποσοφία, ο γνωστικισμός, ο τεκτονισμός, οι ανα­τολικές φιλοσοφίες, η χριστική διδασκαλία, τα χαρίσματα του Αγί­ου Πνεύματος, οι ιερές Γραφές, οι προφήτες της Βίβλου και των νέων αποκαλύψεων του Θεού (όπως για παράδειγμα ο Γιάκομπ Λόρμπερ και η Μπέρτα Ντούντε), οι διάφορες εκκλησίες και τα δόγματα τους, οι διάφορες θρησκείες, οι προφήτες και οι δάσκα­λοι τους με τις αντίστοιχες διδασκαλίες και τα γραπτά τους.

Το βιβλίο αυτό επιχειρεί να βοηθήσει τον αναγνώστη στον προ­σανατολισμό του σαν ένας αστρολάβος. Κυρίως ελπίζει δε να απο­τελέσει ένα βοήθημα για το νεόφερτο ή λιγότερο έμπειρο δια­βάτη ώστε να τον προφυλάξει από τους πιθανούς κινδύνους δεί­χνοντας του αίτια, υπόβαθρο και αλληλεξαρτήσεις των διδασκα­λιών.

Ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή που είναι φανερά τα σημάδια του πνευματικού εκφυλισμού, είναι επιτακτική η ανάγκη να ακολουθεί με τάξη τη σωστή πορεία αυτός που έχει ανοίξει τις πνευματικές του αισθήσεις και βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν. Γιατί μόνο εάν έχει μία σωστή τάξη θα έχει καθαρή και συνολική ε­ποπτεία του δρόμου και τη βεβαιότητα ότι πορεύεται σωστά. Αλλά για να φτάσει σε μία τέτοια βεβαιότητα πρέπει ο αναζη­τητής να εξοπλιστεί με την αλήθεια του Θεού και να δοκιμα­στεί σε αυτά που πιστεύει, ώστε μέσα από την πείρα να εμπε­δώσει τη γνώση του.

Είναι γεγονός ότι ο δρόμος προς την αλήθεια, τις πιο πολλές φο­ρές, περνά υποχρεωτικά μέσα από την πλάνη. Για να φτάσει κα­νείς στην απόλυτη αλήθεια πρέπει πρώτα στην αρχή να διασχίσει τα πεδία όπου ευδοκιμεί το ψέμα και το σφάλμα. Ό, τι λάμπει δεν είναι φως και ό,τι παρουσιάζεται σαν αλήθεια δεν είναι αληθινό. Γι’ αυτό μόνο όποιος ψάχνει την αλήθεια θα τη βρει, μόνο όποιος βλέπει το φως μπορεί να το αναγνωρίσει και τέλος, μόνο όποιος γνωρίζει το σωστό δρόμο μπορεί να τον δείξει σωστά στους άλ­λους.

Ίσως για τον αναγνώστη να μην είναι όλα εξαρχής κατανοητά γιατί για λόγους οικονομίας δεν μπορούσαμε να αναφερθούμε εξα­ντλητικά σε όλα τα Θέματα. Άλλωστε πολλά από αυτά έχουν ήδη παρουσιαστεί σε άλλα βιβλία των Γιάκομπ Λόρμπερ, Μπέρτα Ντούντε και Βάλτερ Λουτς, τα οποία και θα θέλαμε να προτείνουμε στον ενδιαφερόμενο αναγνώστη.

Όποιος θέλει να φθάσει στο πλήρες φως της αλήθειας στη ζωή, πρέπει πρώτα να διασχίσει το πεδίο του ψεύδους και της πλάνης χωρίς μία τέτοια πορεία, δεν φθάνει κανείς ποτέ στην αλήθεια.

ΓΙΑΚΟΜΠ ΛΟΡΜΠΕΡ

Η ΠΑΡΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ:Η ιστορική εξέλιξη του πνευματι­σμού – Διάκριση των μορφών πνευματιστικής επικοινω­νίας – Το πνεύμα των νεύρων – Ο πνευματικός ή θεϊκός σπινθήρας

ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΑΣΕΙΣ: Τα όνειρα – Τα Αποκαλυ­πτικά όνειρα και η σημασία τους – Η πνευματική όραση και ακοή. Αποκαλυπτικά και καθοδηγητικά όνειρα και οράματα – Όνειρα και οράματα στον τρίτο βαθμό όρασης- Ψευδαισθήσεις και φαινομενικές πραγματικότητες – Η πνευματική όραση δια μέσου της ύλης και η θέαση πνευ­ματικών δημιουργιών – Οι διαφορές μεταξύ ενορατικών και προφητών και η διάκριση των αληθινών από τους ψευ­δείς προφήτες

 ΑΝΕΞΗΓΗΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ: Ιπτάμενα αντικείμενα άγνω­στης ταυτότητας – Υπάρχουν πραγματικές εμφανίσεις ufo; Υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των κατοίκων των άστρων στο υλικό επίπεδο; – Οι εξωγήινοι και τα διαπλανητικά τα­ξίδια – Υπήρξε εξωγήινη επίδραση στην εξέλιξη της αν­θρωπότητας στη Γη; – Τα μηνύματα των εξωγήινων – Αμ­φιβολίες, αντιφατικά ή αδιευκρίνιστα σημεία – Οι πληρο­φορίες για τη σελήνη στα έργα του Γιάκομπ Λόρμπερ σε σχέση με τα πορίσματα της επιστήμης – Η κερδοσκοπία με τα UFO και τους εξωγήινους – Τι κρύβεται πίσω από τις εμφανίσεις UFO – «Εμφανίσεις» της Παναγίας και των αγίων – Η εξέλιξη της μαριολογίας από την πρωτοχριστια­νική έως τη σημερινή εποχή – Οι «εμφανίσεις» της Πανα­γίας – Το τρίτο μυστικό της Φάτιμα

ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ: Η εσωτερική φωνή – Η φύση και η έμπνευση των σκέψεων – Ο Λόγος που ακούγεται ηχητικά μέσα στην καρδιά και οι νέες απο­καλύψεις του Θεού – Κριτήρια και δυσκολίες στη διάκριση των αληθινών από τις νόθες αποκαλύψεις – Η έμμεση και άμεση αποκάλυψη ton Θεού – Ο εσωτερικά ακουόμενος Λόγος – Ποιος μπορεί να ακούσει τον εσωτερικό Λό­γο; – Πώς μπορεί να είναι βέβαιος κάποιος ότι ακούει τη φωνή του Θεού; – Ψευδόχριστοι, ψευδοπροφήτες και αυ­τόκλητοι διδάσκαλοι – Πώς εξηγείται το φαινόμενο της γλωσσολαλίας – Ο χαμένος Λόγος και η λανθασμένη αντί­ληψη ότι για τη λύτρωση αρκεί το χριστιανικό βάπτισμα – Οι λόγοι ύπαρξης των νέων αποκαλύψεων

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥΣ: Η ομοιοπαθητική – Αλλοπαθηπκή, ο­μοιοπαθητική, ηλιοπαθητική, υδροπαθητική, σωματικός, ψυχικός και θεϊκός μαγνητισμός – Ο βελονισμός – θερα­πευτές και δρόμοι προς τη θεραπεία – Πώς μπορεί να ελεγ­χθεί μία υπερφυσική ενεργεία – Γεωακτινοβολία και ραδιαισθησία – Η ραβδοσκοπία – Οι ανθυγιεινές παθογόνες
ζώνες – Τα πεδία δύναμης τόπων λατρείας, ναών, ανακτό­ρων

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΑ: Εσωτερισμός και   αποκρυφισμός – Ο Γνωστικισμός – Η θεοσοφία – Τι εί­ναι η αληθινή θεοσοφία – Η ανθρωποσοφία του Ρούντολ­φ Στάινερ – To «New Age» – Η «Εποχή του Υδροχόου» -Αστρολογία και πεπρωμένο – «Κβαντικό άλμα της συνεί­δησης», «Νέο Παράδειγμα», «Μεταμόρφωση της κοινω­νίας» – Ο σαμανισμός – Η νέα φυσική και η υπερβατικότητα – Τα λάθη του New Age – Σκέψεις σε σχέση με τη με­τενσάρκωση – Μερικές συμπληρωματικές σκέψεις για το New Age – Γιόγκα, διαλογισμός και προσευχή – Πνευματική καθοδήγηση και δάσκαλοι – Ο τεκτονισμός – Οι Εσσαίοι πρόδρομοι του τεκτονισμού

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ: Τα δώρα του Πνεύ­ματος – Η αναγε’ννηση του πνεύματος – Οι τρεις βαθμοί της εσωτερικής τελειοποίησης – Μπορεί ο κοινός θνητός να επιτύχει στη Γη την υιοθεσία από τον θεό; – Τα χαρί­σματα και οι καρποί του Πνεύματος – Η Χριστική Εκκλη­σία – Το Άγιο Πνεύμα και οι δυνάμεις του αιθέρα – Τι είναι η ύλη – Τελικές παρατηρήσεις